Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони здоров’я

Нововодолазької районної державної адміністрації

Харківської області

1.Загальні положення

1.1. Відділ охорони здоров’я Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (далі – відділ) є окремим самостійним структурним підрозділом Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, який утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я, Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами, що пов’язані з функціями відділу.

1.3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу, необхідними приміщеннями, канцелярією, зв’язком, транспортом, комп’ютерною технікою та оргтехнікою, тощо здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

1.4. Відділ є юридичною особою публічного права, розпорядником бюджетних коштів, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і власний бланк.

1.5. Юридична адреса відділу: 63202, Харківська область,                          Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вулиця Гагаріна, 7.

1.6. Відділ є бюджетною, неприбутковою установою.

 

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я у районі.

2.2. Управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за кошти районного бюджету, організація їх методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансово-економічного забезпечення.

2.3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я у межах своїх повноважень.

2.4. Координація діяльності закладів, установ, організацій та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, пов’язаної з наданням лікувально- профілактичної допомоги населенню району.

Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

 

3.1.    Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку району та проекту районного бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання.

3.2.    Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері охорони здоров’я у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків.

3.3.    Розробляє та подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань щодо надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.

3.4.    Розробляє районні цільові програми у сфері охорони здоров’я населення, подає їх у встановленому порядку на розгляд Нововодолазькійрайонній державній адміністрації, організовує контроль за їх виконанням.

3.5.    Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку району в сфері охорони здоров’я.

3.6.    Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно - правових актів з питань реалізації повноважень у сфері охорони здоров’я.

3.7.    Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади у межах своєї компетенції.

3.8.    Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.9.    Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду їх на сесії районної ради.

3.10.  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

3.11.  У межах своїх повноважень організовує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.12.  Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.13.  Організовує розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.14.  Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів органів місцевого самоврядування.

3.15.  Організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої           він є.

3.16.  У межах своїх повноважень контролює дотримання законодавства з питань охорони здоров’я, виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення району всіма закладами охорони здоров’я, розташованими на території району, незалежно від форм власності.

3.17.  Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядуваннята надає методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3.18. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення району;

Організовує медичне обслуговування, медикаментозне, матеріально- технічне забезпечення та харчування в лікувально-профілактичних закладах.

3.20.  Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.21.  Організовує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.22.  Бере участь у вирішені, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів).

3.23.  Організовує захист персональних даних.

3.24.  В установленому законодавством порядку надає департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації необхідну інформацію, документи та матеріали з основних показників галузі охорони здоров’я району.

3.25Організовує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту (цивільної оборони) населення, дотримання вимог законодавства з метрології, охорони праці, безпеки руху автотранспортних засобів та засобів протипожежного захисту закладів охорони здоров’я.

3.26.  Здійснює видатки та фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, проводить необхідні фінансово-господарські операції, укладає господарські та колективні договори, договори оренди, здійснює фінансовий облік господарської діяльності підпорядкованих закладів; складає та подає фінансові та статистичні звіти; організовує контроль за ефективним використанням фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

3.27.  Складає, розглядає і затверджує кошториси і штатні розписи підпорядкованих закладів, складає баланс їх фінансових матеріальних і трудових ресурсів, доходів і видатків, визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, автотранспорті, іншому майні, організовує їх закупівлі та забезпечує їх придбання.

3.28.  Формує заявки на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, спеціальних санітарних транспортних засобів, іншого майна та матеріалів, що централізовано поставляються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організовує відповідно до законодавства проведення таких закупівель.

3.29.  Організовує контроль за якістю та обсягами лікувально - профілактичної допомоги, що надається населенню району підпорядкованими закладами охорони здоров’я.

3.30.  Організовує аналіз показників стану здоров’я населення, реалізацію заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропаганду здорового способу життя.

3.31.  Сприяє, відповідно до законодавства, проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району.

3.32.  Координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.33.  Сприяє проведенню систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження.

3.34.  Організовує, відповідно до законодавства, роботу з охорони материнства та дитинства, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

3.35.  Сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров’я району, організовує в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників.

3.36. Визначає потребу у фахівцях для галузі "охорона здоров’я", формує замовлення та в установленому порядку організовує підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я.

3.37.  Сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в закладах охорони здоров’я району, розвитку міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров’я.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я в установах, підприємствах та організаціях району незалежно від форми власності.

Сприяє роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

Залучає, в тому числі на договірних засадах, кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадян на будівництво, ремонт,  утримання та зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів комунальної власності.

3.41.  Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

3.42.  Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4.Відділ має право

 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері охорони здоров’я.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, утворювати експертні та робочі групи, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Надавати пропозиції до складу робочих груп, до участі у семінарах та конференціях.

4.7. Використовувати в установленому законодавством порядку кошти, які були добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та громадянами для розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я.

4.8. Звертатися з пропозиціями до голови Нововодолазької районної державної адміністрації, Нововодолазької районної ради, їх структурних підрозділів, установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності щодо прийняття рішень по вдосконаленню діяльності з питань охорони здоров’я населення району.

Сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій та окремим громадянам.

Давати, згідно із законодавством, обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів, що утримуються за рахунок районного бюджету, їх філій, відділень з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку встановленому законом.

В установленому порядку вносити пропозиції щодо підпорядкування, створення, реорганізації та оптимізації закладів охорони здоров'я, окремих їх підрозділів.

Відділ, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності, одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6.    Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням директора департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

 

7.      Начальник відділу

 

7.1.   Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань згідно з чинним законодавством, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

7.2.           Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ.

7.3.           Розробляє посадові інструкції працівників відділу та затверджує їх.

7.4.           Планує роботу відділу і проводить аналіз стану її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

 

7.5.   Вживає заходів по удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

 

7.6.   Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи у сфері охорони здоров’я району.

 

7.7.           Може входити до складу колегії районної державної адміністрації та вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

 

7.8.           Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

 

7.9.           Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації, закладами охорони здоров’я, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі у судах всіх рівнів.

7.10.         Видає у межах своїх повноважень накази, в тому числі, про прийняття на роботу, переведення та звільнення з роботи працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я та централізованих структурних підрозділів, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

7.11.         Вносить пропозиції про призначення головних лікарів, призначає їх заступників та працівників закладів, що знаходяться на централізованому обслуговуванні відділу, погоджує відповідно до законодавства призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів охорони здоров’я, розташованих на території району.

7.12.         Подає в установленому законодавством порядку пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників закладів охорони здоров’я району.

7.13.         Розглядає і затверджує кошториси доходів та видатків, штатні розписи, звіти та баланси закладів, підпорядкованих відділу; забезпечує подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності.

7.14. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, а також зведений кошторис лікувально-профілактичних закладів, що утримуються за рахунок районного бюджету.

7.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису відділу, кошторисів та зведеного кошторису лікувально-профілактичних закладів, що утримуються за рахунок районного бюджету;

 

7.16. Встановлює керівникам та працівникам підпорядкованих закладів охорони здоров’я розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених законодавством умовах.

7.17. Здійснює у встановленому порядку управління майном, засобами та коштами підпорядкованих закладів, виконує кошториси, здійснює фінансування та видатки лікувально-профілактичних закладів, укладає господарські та колективні угоди, договори оренди майна таких закладів, відкриває реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та є розпорядником кредитів, користується правом першого підпису на банківських та інших документах, видає доручення (в тому числі і з правом передовіри).

7.18. Затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих цими розпорядниками і витрачанням ними бюджетних коштів.

7.19. Аналізує звіти про використання коштів, проводить аналіз ефективного використання бюджетних коштів.

7.20. Погоджує поточні та перспективні плани закладів охорони здоров’я району.

 

7.21. Здійснює добір кадрів.

 

7.22. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

 

7.23. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, працівників відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

7.24. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

 

7.25. Організовує контроль за дотриманням працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 

7.26. Проводить перевірки закладів охорони здоров’я району за напрямками реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, надання медико-санітарної та лікувально-профілактичної допомоги населенню, готує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти розпоряджень з питань, віднесених до компетенції відділу.

 Здійснює, при необхідності, централізацію інженерно-технічних, господарських, статистичних, кадрових, фінансових, економічних та інших служб лікувальних закладів з метою оптимізації їх роботи;

 

7.28. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством та розпорядчими документами Нововодолазької районної державної адміністрації.

 

8.      Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації та/або департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

 

9. Підпорядкування та структура відділу

 

9.1. Відділу підпорядковується мережа закладів охорони здоров’я району, видатки на утримання яких здійснюються з місцевих бюджетів.

9.2. Відділу підпорядковуються централізовані структурні підрозділи: централізована бухгалтерія, планово-економічний відділ, відділ кадрів, канцелярія, інформаційно-аналітичний відділ, адміністративно-господарська частина з автогаражем,  служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, групи централізованого господарського обслуговування відділу.

9.3. Положення про централізовані структурні підрозділи затверджує начальник відділу.

9.4. Централізовані структурні підрозділи утримуються за рахунок коштів районного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції районного відділу, при ньому може утворюватися медична рада у складі начальника відділу (голова медичної ради), інших працівників відділу та підпорядкованих закладів і служб, а також інші дорадчі органи.

До складу медичної ради можуть входити керівники інших підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники та працівники закладів охорони здоров'я.

Склад медичної ради затверджується начальником відділу.

Рішення медичної ради провадяться в життя наказами начальника відділу.

11. У відділі можуть утворюватися наукові ради і комісії для вирішення питань, що знаходяться в компетенції відділу.

12. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів, а також інших, незаборонених чинним законодавством джерел.

Структуру та штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

13. Майно відділу  та підпорядкованих закладів охорони здоров`я, що утримуються за рахунок районного бюджету, закріплюється за відділом на праві оперативного управління.

14. Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється за рішенням голови районної державної адміністрації в порядку, визначеному законодавством України.

 

 

Начальник відділу організаційної роботи

та масових комунікацій апарату районної

державної адміністрації                                                                                                                                                                                                                                         О.О. Тележенко

 

Яковцова Н.В.

Переглядів: 590
Дата публікації: 11:22 13.07.2018