Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

29 жовтня 2018 року           Нова Водолага                                  427

 

 

Про затвердження Положення

про сектор містобудування,

архітектури та з питань цивільного захисту

Нововодолазької районної державної

адміністрації Харківської області

 

 

Керуючись статтями 5, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від    26 вересня2012року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»,з о б о в ’ я з у ю :

Затвердити Положення про сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (додається).

Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 червня 2018 року № 252 «Про затвердження Положення про сектор містобудування, архітектури та цивільного захисту Нововодолазької районної державної адміністрації».

3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

районної державної адміністрації                                        Р. МЕРЗЛІКІН

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної державної
адміністрації
від 29.10.2018 № 427  

 

 

  ПОЛОЖЕННЯ  

про сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області

 

1. Сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, є  структурним підрозділом районної державної адміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

Сектор не має статусу юридичної особи публічного права.   

2. Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, керівнику апарату, а також підзвітний і підпорядкований Департаменту містобудування та архітектури та Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.

3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції України і законів України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, Регламентом Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, а також цим положенням.

  4. Основними завданнями сектору є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та цивільного захисту на території району;

- неухильне додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та цивільного захисту, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- вирішення інших питань у сфері містобудування, архітектури та цивільного захисту відповідно до чинного законодавства України.

5. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та цивільного захисту, подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. надає адміністративні послуги;

5.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі на території району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку території району;

5.7. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5.8.забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.9. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.10. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.11. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.12. бере участь у розробленні проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.13.бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

5.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівнику апарату районної державної адміністрації;

5.15. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.16. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.17. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.18.опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.19. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.20. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.21.здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.22. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з пожежної безпеки;

5.23. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.24.забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.25.бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.26. забезпечує захист персональних даних;

5.27. здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

5.28. у сфері містобудування та архітектури:

- підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

- внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

- підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

- здійснення моніторингу:

а) реалізації схеми планування території району;

б)стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

в) забудови та іншого використання територій;

- сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

- внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

- забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

- у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

- координація діяльності:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

- надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

- надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

- оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

- надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

- сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;

- забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

- співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

- інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

- організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

- сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

- інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

5.29. у сфері цивільного захисту:

- збір інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- розроблення заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району і реагування на них;

- організацію та забезпечення роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

- забезпечення організації і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення;

- розроблення та організацію виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період;

- координацію діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

- здійснення оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій регіону, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності пунктів управління місцевих органів виконавчої влади;

- забезпечення підтримання у постійній готовності до застосування системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

- забезпечення отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування наказів про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності;

- забезпечення організації та здійснення визначених законодавством заходів радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

- ведення обліку і здійснення контролю за утриманням захисних споруд, участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах;

- розгляд проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

- здійснення планування, організації та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організація роботи відповідної евакуаційної комісії в районі;

- розроблення планів цивільного захисту та заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

- створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

- організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

- організація проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координація роботи з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях;

- розроблення та забезпечення реалізації регіональних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

- забезпечення навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- координація діяльності структурних підрозділів з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування згідно з адміністративно-територіальним поділом територій, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- підготовку керівнику апарату районної державної адміністрації пропозицій щодо:

а) включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту Нововодолазького району;

б) віднесення населених пунктів до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

в) утворення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

г) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

д) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організація під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління;

е) бере участь у розподілі коштів резервного фонду регіонального бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

- участь у межах своїх повноважень в:

а) організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

б) контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

в)проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

г) перевірці наявності та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

д) перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

е) перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

є) організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період.

 

6. Сектор має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5.скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з Департаментом містобудування, архітектури та Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з головою районної державної адміністрації та в установленому законодавством порядку.

 

9. Завідувач сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту:

9.1. здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

9.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

9.3. затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

9.4. планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

9.5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

9.6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

9.7. може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

9.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.10. представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва  районної державної адміністрації;

9.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області;

9.12. здійснює добір кадрів;

9.13. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

9.14. подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

9.16. забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-ХІV завідувач сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту за посадою є головним архітектором району.

 

11. На час відсутності завідувача сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту.

 

12. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту містобудування та архітектури та директором Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.

 

13. Покладання на сектор виконання роботи, що не належить до функцій сектору чи виходять за межі повноважень сектору не допускаються.

 

14. Сектор утримується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, має печатку головного архітектора  та своє найменування.

 

15. Структура і чисельність працівників сектору затверджується головою районної державної адміністрації за поданням завідувача сектору.

 

16. Юридична адреса сектору: 63202 Харківська область смт Нова Водолага вул. Гагаріна, 7.

 

 

 Начальник загального відділу апарату

 районної державної адміністрації                                           О. ГРЕБЕНЮК

 

 

Переглядів: 378
Дата публікації: 10:50 13.07.2018