Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу культури і туризму
Нововодолазької районної
державної адміністрації
___________________ А.В.Лебеденко
«06»  жовтня 2011 р.

 

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників
відділу культури і туризму Нововодолазької районної державної адміністрації

I.Загальні положення
1.1.    Відділ культури і туризму районної  державної   адміністрації   (далі  - відділ)   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією України,  законами  України,  актами  Президента України  і  Кабінету  Міністрів  України,  наказами   Міністерства культури і туризму, розпорядженнями  голови обласної,  районної держадміністрації, наказами  начальників  Головних управлінь культури і туризму; рішеннями  Нововодолазької районної ради, а також цим  Положенням. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законодавством.
1.2 Відділ культури і туризму районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, і підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації згідно розподілу обов'язків, управлінню культури та туризму обласної державної адміністрації.
1.3 Відповідно до Конституції України кожен громадянин України має право на працю, тобто, на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості і якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, включаючи право на вибір професії, до роду занять і роботи відповідно до здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб.
1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективне, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
У державних установах трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх службових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і робочого процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу згідно з чинним законодавством України.
ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників
2.1. Прийняття на державну службу у відділ здійснюється згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі крім випадків, коли інше встановлено законами України.
2.2. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.
2.3. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців згідно зі статтею 18 Закону України «Про державну службу».
2.4. Прийняття на роботу оформляються розпорядженням голови райдержадміністрації,, що оголошується працівнику під розпис.
2.5 Під час прийняття працівника на роботу, під час його переводу керівництво зобов'язане:
- ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами та оплатою праці;
- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які діють в  управлінні, та з колективним договором;
- ознайомити із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 року №58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 року за №783/5004;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- провести інструктаж із техніки безпеки протипожежної охорони та інших правил охорони праці.
2.6. Припинення трудового договору може бути тільки на підставі і у випадках, які передбачені законодавством України.
2.6. Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.7. Припинення трудового договору оформляється розпорядження голови райдержадміністрації.
2.8. У разі звільнення працівника кадрова служба райдержадміністрації зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку.
2.9. При звільненні працівника виплата всіх коштів, що належать йому згідно з чинним законодавством, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені кошти мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
ІІІ. Основні обов’язки керівництва
3. Керівництво райдержадміністрації зобов'язане виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, роз'яснити працівникові його права та обов'язки, не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
ІV. Основні права та обов’язки працівників
4.1. Працівники повинні працювати чесно і сумлінно, додержуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва, підвищувати продуктивність праці, додержувати технологічної дисципліни, вимог з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.
Перелік обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається кваліфікаційним довідником посад державних службовців, посадовими інструкціями.
4.2. Основні обов’язки державних службовців визначаються статтями 5 і 10 Закону України „Про державну службу”.
4.3. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці.
4.4. Працівники, які досягли найкращих результатів у роботі, мають право на просування по службі, виявляти ініціативність, постійно підвищувати свій професійний рівень та бути зараховані до кадрового резерву.
4.5. Працівники  відділу мають право на щорічні та додаткові відпустки. Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу. Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів.
4.6. Державним службовцям у разі виходу на пенсію, за наявності стажу державної служби не менше 10 років, виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.
V. Робочий час і його використання
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1993 року № 1010 "Про тривалість робочого дня працівників апарату органів державної виконавчої влади, місцевих рад народних депутатів у зв’язку із встановленням 40-годинного робочого тижня”, Закону України "Про державну службу» та КЗпП України:
5.1 Тривалість робочого часу на тиждень – 40 годин.
5.2 Розпорядок робочого дня:- початок роботи – 8.00 годині;
- перерва на обід – з 12 години до 12 години 45 хвилин;
- кінець роботи по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер – 17.00 годин (тривалість робочого дня – 8 годин 15 хвилин);
- п’ятниця – 15 годин 45 хвилин.
5.3 Вихідні дні – субота і неділя.
5.4 Тривалість робочого дня напередодні святкових і неробочих днів скорочується на одну годину.
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням голови райдержадміністрації державні службовці зобов’язані з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
За рішенням голови райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році згідно зі статтею 20 Закону України «Про державну службу».
5.5. До початку робочого дня кожний працівник зобов’язаний зазначити своє прибуття на роботу в журналі реєстрації, який знаходиться в бухгалтерії райдержадміністрації.
VІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
6.1. Трудова дисципліна у ввідділі забезпечує створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.
6.2. За порушення трудової дисципліни до працівників відділу можуть застосуватися такі стягнення:
а) зменшення або позбавлення виплати надбавки, премії;
б) догана;
в) звільнення.
6.3. До порушників дисципліни можуть бути застосовані інші види дисциплінарного впливу відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу».
6.4 До застосування дисциплінарного стягнення голова райдержадміністрації повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

Переглядів: 664
Дата публікації: 10:44 13.07.2018