Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Нова Водолага

03 жовтня  2014 року                                                       № 422

Про внесення зміни до розпорядження

голови районної державної адміністрації

від 12 червня 2013 року № 214    Відповідно до Указу Президента України від 28 лютого 2013 року № 96/2013 "Про деякі заходи з оптимізації системи органів виконавчої влади", керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

    внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 червня 2013 року № 214 "Про затвердження Положення про відділ освіти Нововодолазької районної державної адміністрації" таку зміну:

     у тексті Положення слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністерство освіти і науки України" у відповідних відмінках.Голова районної державної адміністрації       С.О. Ротач


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної державної адміністрації
12.06.2013 року № 214

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Нововодолазької районної державної адміністрації

 

1. Відділ освіти Нововодолазької районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові Нововодолазької районної державної адміністрації та Департаменту  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації та голови  Нововодолазької районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу освіти є:
3.1.    Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей    соціально-культурного середовища району;
3.2.    Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
3.3.    Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління районної державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;
3.4.    Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
3.5.    Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районних програм розвитку освіти, організація виконання зазначених програм;
3.6.    Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
3.7.    Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
3.8.    Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
3.9.    Проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
3.10.    Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.


4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.    Здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
4.2.    Визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
4.3.    Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
4.4.    Вивчає потребу щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
4.5.    Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;
4.6.    Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин,  які проживають у районі;
4.7.    Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
4.8.    Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
4.9.    Забезпечує утворення соціально-психологічної служби в навчальних закладах;
4.10.    Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
4.11.    Організовує безоплатне регулярне підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців) та вчителів, які проживають у сільській місцевості;
4.12.    Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;
4.13.    Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

4.14.    Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;
4.15.    Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
4.16.    Організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, навчально-виховні комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;
4.17.    Забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
4.18.    Сприяє створенню в закладах освіти ВЕБ-сайтів;
4.19.    Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;
4.20.    Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
4.21.    Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;
4.22.    Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
4.23.    Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
4.24.    Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;
4.25.    Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;
4.26.    Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
4.27.    Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
4.28.    Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;
4.29.    Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
4.30.    Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
4.31.    Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
4.32.    Контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
4.33.    Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
4.34.    Інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
4.35.    Проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
4.36.    Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
4.37.    Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);
4.38.    Взаємодіє з органами громадського самоврядування;
4.39.    Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, затверджує їх та готує для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;
4.40.    Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;
4.41.     Забезпечує своєчасне опрацювання інформаційних запитів в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та «Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Нововодолазька районна державна адміністрація», затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22.11.2011 року № 664;
4.42.     Забезпечує організацію роботи по базі персональних даних «Облік кадрів», «Облік звернень громадян», «Облік дітей дошкільного та шкільного віку», «Бухгалтерський облік».
4.43.     Здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з організаційних та

кадрових питань, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу.
Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.»

5. Відділ має право:
5.1.    Залучати до розроблення районних програм розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;
5.2.    Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;
5.3.     Скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;
5.4.    Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;
5.5.    Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
5.6.    Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6.    Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє:
- Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
-  структурними  підрозділами районної державної адміністрації;
- органами місцевого самоврядування;
- підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території,
одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Кадрове забезпечення відділу освіти:
Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням
із директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.
Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу та погодженням з директором Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації.

8. Начальник відділу освіти:
8.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;
8.2. Представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
8.3. Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
8.4. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників;
8.5. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;
8.6. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;
8.7. Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;
8.9. Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
8.10. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;
8.11. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, районного методичного кабінету, керівників навчальних закладів та установ освіти.

9. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

10. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.
11. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

12. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

13 Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.
Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

14. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

Керівник апарату
районної державної адміністрації О.М. Товстик
Переглядів: 815
Дата публікації: 10:28 13.07.2018