Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Нова Водолага

12 грудня  2014 року                                                       № 512

Про затвердження  Положення про службу  у справах дітей
районної державної адміністрації


Відповідно до статтей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.Затвердити   Положення  про   службу   у   справах  дітей  районної державної адміністрації  в новій редакції (додається).

 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації  від 31  січня 2012 року № 56 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей районної державної адміністрації» та розпорядження голови районної державної адміністрації  від 31  січня 2013 року № 35 «Про внесення доповнень до Положення про службу у справах дітей  Нововодолазької  районної державної адміністрації».


Перший заступник голови районної  державної адміністрації                                              О.О. РУДНЄВ


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної
державної адміністрації
 12.12.2014 року № 512

П О Л О Ж Е Н Н Я
про службу у справах дітей Нововодолазької
районної державної адміністрації Харківської  області

    1. Служба у справах дітей Нововодолазької  районної державної адміністрації  Харківської  області (далі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, яка утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітна і підконтрольна голові районної державної адміністрації.
    2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним    і  Цивільним кодексами  України, Законами України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»,  «Про охорону дитинства», «Про забезпечення   організаційно-правових   умов  соціального  захисту дітей-сиріт та  дітей,   позбавлених   батьківського   піклування»,  «Про  органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,  «Про освіту»,  «Про соціальні послуги»,  «Про соціальну  роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,  Конвенцією ООН про права дитини та іншими Законами України, а також Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, актами органів місцевого самоврядування.

3. Основними завданнями служби є:
 1) реалізація на відповідній територій державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню дітьми правопорушень;
2) розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, з усунення причин, що породжують ці явища;
3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
 5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 6) ведення державної статистики щодо дітей;
 7) ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів ( дитячих містечок);
 8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння  усиновленню;
 10) проведення   роботи   з  соціально-правового  захисту  дітей, запобігання   бездоглядності  та  правопорушенням  серед  них,  із соціально-психологічної  реабілітації найбільш уразливих категорій дітей;
11) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 12)  формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей;
13) робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» щодо внесення даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах ( діти, у яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання  батьківських обов’язків, діти, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання, діти, проти яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля в сім’ї);
14) визначення пріоритетних напрямків поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності,  профілактика правопорушень серед дітей на території району.
 4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує розроблення і здійснення заходів на території району, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального
і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
2) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них;
3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної  адміністрації, сектором кримінальної  міліції у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
9) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;    
10) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);
 11)  надає  потенційним   усиновлювачам,     опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною;
  12)  складає   акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного
опікуна, піклувальника, потенційних прийомних батьків, батьків - вихователів;
 13)  проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж 4 раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
 15)  бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;
 16) залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації;
 17)  готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 18)  розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівників молодше 18 років;
 20) забезпечує  своєчасне опрацювання інформаційних запитів в порядку та строки, визначені  Законом України «Про доступ до публічної інформації»  та «Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Нововодолазька районна державна адміністрація»,  затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 листопада 2011 року № 664;
  21)  забезпечує організацію роботи по базі персональних даних в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти»;
  22) проводить інформаційно-роз`яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
 23) готує та представляє на комісії з питань захисту прав дитини  матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення  чи поновлення батьків  батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища, імені, по батькові дитини,  реєстрацію  народження дитини,  батьки якої невідомі, надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати  дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини, направлення дитини до дитячого державного закладу на повне державне  утримання;
  24)  готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення чи поновлення батьків батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька,
які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав,  скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України;
  25) розробляє проекти розпоряджень голови  районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно – правових актів, що належать до компетенції служби;
    26)  бере  участь у  погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
    27)  бере участь у розробленні  проектів розпоряджень голови  районної державної адміністрації,  проектів  нормативно – правових актів, головним  розробником яких є інші структурні підрозділи;
    28)  здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
         5. Служба має право:
1) приймати з питань, що належать до  її компетенції рішення, які є обов`язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) звертатись до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;    
5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;
 6) порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
  7) влаштовувати    дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених батьківського  піклування,  у  дитячі  будинки   сімейного   типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
  8)  вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
  9)  перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;
10) представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
 11) запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;
12)   давати  згоду  на  звільнення  працівників молодше 18 років за ініціативою  власника  підприємства,   установи   та   організації незалежно від форми власності або уповноваженого ним органу;
13) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;
14) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво   з  науковими    установами,   жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями;
15) скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
16) проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;
17) визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;
18)  розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
19) порушувати перед  органами  виконавчої  влади   та   органами місцевого    самоврядування    питання    про    притягнення    до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які
допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;
20) відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.
21) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об`єднань громадян та благодійних організацій ( за погодженням з їх керівниками);
22)  порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення неповнолітнього віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися заробітком, прибутком, стипендією;
23)  вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи в  ЄІАС «Діти».
6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об`єднаннями громадян і громадянами.
7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із службою у справах дітей обласної державної адміністрації.
8. Начальник служби:    
 - здійснює керівництво діяльності службою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;
 - видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.  Накази  нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Нововодолазькому управлінні юстиції Харківської області;
- подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис  та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію цільових програм.
9. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній можуть створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради і комісії у складі начальника служби, керівників інших підрозділів районної державної адміністрації та органів внутрішніх справ.
10. Служба утримується за рахунок коштів державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної місцевої державної адміністрації.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою райдержадміністрації.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.
Кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби затверджується головою райдержадміністрації в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
11. Служба є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 
Керівник апарату                                            
районної державної адміністрації  О.М. Товстик
Переглядів: 803
Дата публікації: 10:13 13.07.2018