Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення


  НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Нова Водолага

13 листопада  2015 року                                                       № 345       

Про затвердження Положення

про фінансове управління

Нововодолазької районної

державної адміністрації

Харківської області


     

   На виконання статей 6, 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року            № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів  обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації»,  Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, з метою визначення основних завдань і функцій фінансового управління районної державної адміністрації:

Затвердити Положення про фінансове управління Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (додається).

Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 листопада 2013 року № 517 «Про затвердження Положення про фінансове управління Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області».

 Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                О.П. СЛАСТІН


                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                              Розпорядження голови Нововодолазької
                                                                                                                                                                                                                                              районної державної адміністрації
                                                                                                                                                                                                                                              Харківської області
                                                                                                                                                                                                                                              13.11.2015 № 345
 
              

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Нововодолазької

районної  державної  адміністрації Харківської області

1. Фінансове управління  Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (далі - управління) є місцевим органом виконавчої влади, утворюється головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області відповідно до чинного законодавства і підпорядковується голові Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, а також  підзвітне та підконтрольне Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

Управління забезпечує реалізацію державної фінансової та податкової політики на відповідній території.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України  розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Нововодолазької районної державних адміністрацій Харківської області, а також цим  Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання  їх на розгляд голови районної державної адміністрації;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області аналізу фінансово-економічного стану в районі, перспектив його подальшого розвитку;

здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення  загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах району;

3) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

4) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

5) вносить пропозиції щодо проекту  районного бюджету;

6) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

підготовці звітів голови Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області  в частині виконання бюджету для їх розгляду на сесії місцевої ради;

розробленні проектів розпоряджень голови Нововодолазької районної  держадміністрації Харківської області;

підготовці балансу фінансових ресурсів району;

7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;    

8) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів; 

9) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

10) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

11) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали в частині виконання бюджету для подання голові Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

13) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області порядок і строки подання структурними підрозділами Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для  розподілу між  відповідними  місцевими бюджетами   або  для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

14) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність  розпису районного бюджету  встановленим бюджетним призначенням;

15) здійснює зведення показників бюджетів, що входять до складу бюджету району, та подає їх у встановлені терміни до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

16) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

17) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

18) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

19) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи розпорядників коштів місцевого бюджету;

20) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного та місцевих бюджетів району;

21) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, виконавчими органами сільських та селищної рад, надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів, координує в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

22) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

23) готує і подає районній раді офіційні висновки про стан виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

24) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

25) розглядає бюджетну та фінансову звітність (іншу звітність) про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

26) інформує керівництво Нововодолазької районної державної адміністрації  Харківської області про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає  на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;  

27) готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

28) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

29) за рішенням відповідної районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, цінні папери, імітовані відповідною районною радою;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради;

32) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

33) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

34) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

35) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів;

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

38) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

39) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

41) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

42) забезпечує захист персональних даних;

43) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;      

44) забезпечує своєчасне опрацювання інформаційних запитів в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ публічної інформації» та «Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Нововодолазька районна державна адміністрація Харківської області, затвердженого розпорядженням голови Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області № 664 від 22 листопада 2011 року.

45) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5.Управління має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області,  органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

залучати фахівців інших структурних підрозділів Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою)  до розгляду питань, що належать до його компетенції;

вносити в установленному порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє  з іншими структурними підрозділами, апаратом Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальними органами Державної казначейської служби у Нововодолазькому районі з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області за погодженням з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

8. Начальник управління:

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік, тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету установленим бюджетним призначенням;

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі; 

подає на затвердження голові Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області положення про управління;   

затверджує положення про структурні підрозділи управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  управління;

звітує перед головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мінюсту;

розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису управління;

затверджує розпис доходів та видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області або директором Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету України, якщо інше не передбачено законом.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області у межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

13. Штатний розпис та кошторис управління  затверджує  голова Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області в установленому законодавством порядку.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                   О.М. Товстик
Переглядів: 219
Дата публікації: 09:18 13.07.2018
Версія для слабо- зорих