Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила внутрішнього службового розпорядку

Правила внутрішнього службового розпорядку

обговорені і схвалені на зборах трудового колективу

01 березня 2017 року

Правила внутрішнього службового розпорядку працівників (державних службовців)  управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку працівників (державних службовців) управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької районної державної адміністрації, (далі - Правила) розроблені відповідно до  статті  47  Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», наказу Національного агентства України з питань державної служби 03 березня 2016 року  № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» та    інших  нормативно-правових актів.

2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку працівників (державних службовців) управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької районної державної адміністрації (далі – Працівники), режим роботи, умови перебування працівників в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в управлінні праці та соціального захисту населення Нововодолазької районної державної адміністрації затверджуються загальними зборами (конференцією) працівників управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької районної державної адміністрації (далі - управління)    за поданням начальника управління  і представника трудового колективу управління.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку управління доводяться до відома всіх працівників, які працюють у цьому органі, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в управлінні

1. Працівники управління повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники управління у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники управління повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники управління під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників в управлінні

1. Для працівників управління встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників управління становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків передбачених чинним законодавством України).

2. У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи в управлінні, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

У випадках передбачених статтею 56 Закону України від 10 грудня 2015 року  № 889-VIII «Про державну службу» за згодою начальника управління для працівника може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ним часу.

3.Початок та кінець робочого часу працівників управління, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються в такі часи:

 
Понеділок - четвер
П'ятниця
Початок робочого дня
8 год. 00 хв.
8 год. 00 хв.
Перерва на обід
12 год. 00 хв.
-12 год.  45 хв
12 год. 00 хв
- 12 год. 45 хв.
Закінчення робочого дня
17 год. 00 хв
15 год. 45 хв.

Перерва не включається в робочий час, і працівник управління може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати працівника управління від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в управлінні здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі - журнал). Для забезпечення контролю своєчасного виходу-прибуття на роботу журнал знаходиться в головного спеціаліста з управління персоналу управління.

7. Вихід працівника управління за межі адміністративної будівлі управління у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

1. Працівник управління повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівником управління вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника управління  щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування працівника в органі державної влади у вихідні,

святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівник управління може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника управління, про який повідомляється представнику трудового колективу управління, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника управління не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Начальник управління за потреби може залучати  працівників до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні. Чергування працівника після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється головним спеціалістом з управління персоналу управління і затверджується начальником управління за погодженням з представником трудового колективу управління.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається головним спеціалістом з управління персоналу управління начальнику управління для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня в управлінні підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу. За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

6. До роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не залучаються  вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома працівника нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення. Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Нововодолазької районної державної адміністрації.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій

з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Начальник управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснює особа, на яку начальником управління покладені відповідні функції в управлінні.

2. Працівник повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в управління відповідає начальник управління  та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття

та передачі діловодства (справ)і працівником

1. Працівник зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій начальником управління особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою управління, головним спеціалістом з управління персоналу управління та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку управління є підставою для притягнення працівника управління до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником управління, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з представником трудового колективу управління.

Переглядів: 683
Дата публікації: 15:48 12.07.2018