Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
16.03.2015 року № 64
 ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення
 районної державної адміністрації

1. Управління праці та соціального захисту населення районної державної адмiнiстрацiї (далі – управлiння) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та відповідно Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцію, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної та Нововодолазької районної рад, а також цим положенням.

3. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
2) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї;
3) надання у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї; забезпечувати організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;
4) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
5) організацію  соціального  обслуговування  населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
6) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
7)забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов  для  безперешкодного  доступу  інвалідів  до  об'єктів  соціальної інфраструктури;
8)здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
9)розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

4. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
1)організовує   виконання   Конституції   і   законів   України,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;
2)забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3)здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
4)аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
5)бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;    
6)вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
11) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної районної ради;
12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
14) готує  (бере  участь  у  підготовці)   проекти  угод,   договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління; передає у встановленому порядку та визначені строки до сектору контролю апарату районної державної адміністрації та запитувачам інформації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;
18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
24) забезпечує захист персональних даних;
25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
забезпечує організацію проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби;
29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення тощо;
здійснює призначення та виплату:
- державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;
- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;
- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;
бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та районній державній адміністрації з питань соціального захисту населення;
сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;
проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;
формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів»;
здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
організовує роботу головного державного соціального інспектора;
30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;
аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;
здійснює відповідно до законодавства України виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства;
організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією;
31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;
спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;
подає пропозиції районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;
забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;
подає пропозиції районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;
бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;
сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;
подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;
сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;
32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;
здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації;
подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;
інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;
бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
33) щодо забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації;
забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;
забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції районній державній адміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;
34) забезпечує  ведення  єдиної  інформаційно-аналітичної  системи соціального захисту населення (ІАССЗН);
баз персональних даних:
− «Реєстр всіх категорій постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС(data 2000)»;
− «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП)»;
− «База персональних даних одержувачів посвідчень ветеранів війни»;
− «Автоматизована система по забезпеченню санаторно-курортними путівками ветеранів та інвалідів. Програмний комплекс «Санкур»;
− «Автоматизована система обробки документації з призначення та виплати допомог на базі комп’ютерних технологій (AСОПД/КОМТЕХ)»;
− «Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи»;
− «Програма 9DR _1  по формуванню запитів до державної податкової інспекції про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги та перегляду відповідей з ДПІ про доходи одержувачів допомог та осіб, які входять до складу їх сімей»;
−  «Бухгалтерський облік»;
−  «Облік громадян, що проходять альтернативну (невійськову) службу»;
− «Реєстр осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання»;
− «Система автоматизації районних служб житлових субсидій. Програмний комплекс «Наш дім»;
−  «Кадровий облік»;
−  «Облік звернень громадян»;
інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
35) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;
36) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;
37) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної, державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації  у сфері соціального захисту населення;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
6) заключати цивільно-правові договори, угоди (оренди, найму, суборенди та інші) та засвідчувати їх нотаріально.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно  із  законодавством про державну  службу за погодженням з директором Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації  в установленому законодавством порядку.

8. Начальник управління:
1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
3) затверджує структуру, положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;, накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;
12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління;
14) здійснює добір кадрів; призначає на посади та звільняє з посад працівників управління у порядку передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
16) готує подання кандидатури для призначення на посаду керівника районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.
10. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління.
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
12. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління.
13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, штампи.

Начальник відділу організаційно–кадрової роботи апарату районної державної адміністрації                                                                                                    Л.В. Андрющенко

Переглядів: 53
Дата публікації: 15:40 12.07.2018
Версія для слабо- зорих