Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Нова Водолага

18 липня 2016 року                                                       № 380

Про затвердження Положення
про     відділ     економіки 
Нововодолазької районної
державної адміністрації
Харківської області

 

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 травня № 77-к «Про внесення змін до штатного розпису районної державної адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.Затвердити Положення про відділ економіки  Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 жовтня 2014 року № 421 «Про затвердження Положення про управління економіки Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області».

 

                                                                                                                                                                          Голова районної державної адміністрації       Є.О.  КОРОЛЮК

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

18 липня 2016 року   №  380

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки Нововодолазької

районної державної адміністрації Харківської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Відділ економіки Нововодолазької районної державної   адміністрації  Харківської області (далі - відділ)  є структурним  підрозділом Нововодолазької районної  державної   адміністрації Харківської області, що  утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаментам: економіки і міжнародних відносин;  інноваційного розвитку промисловості; з підвищення конкурентоспроможності регіону, Управлінню паливно-енергетичного комплексу  Харківської обласної  державної адміністрації.

Відділ   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією України,  законами  України,  актами  Президента України  і  Кабінету  Міністрів  України,  наказами   Міністерства економіки, розпорядженнями  голови обласної,  районної державних адміністрації, наказами  начальників  Департаментів: економіки і міжнародних відносин;  інноваційного розвитку промисловості; з підвищення конкурентоспроможності регіону, Управління паливно-енергетичного комплексу  Харківської обласної  державної адміністрації; рішеннями  Нововодолазької районної ради,  а також цим  Положенням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу є участь у:

реалізації державної  політики   у   сфері   економічного   і соціального розвитку України;

реалізації державної   регуляторної   політики   і  державної політики у сфері розвитку  економічної  конкуренції  та  обмеження монополізму;

формуванні і проведенні державної регіональної політики;

проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

забезпеченні реалізації    державної    політики    у   сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг, промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу;

здійсненні структурних змін,  а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

забезпеченні реалізації державної цінової політики;

забезпеченні реалізації    державної    політики    у   сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує  стан  і  тенденції  економічного  і  соціального розвитку  району,  бере  участь  у  визначенні  його  пріоритетів, розробленні напрямів  структурної  та  інвестиційної  політики  та готує пропозиції з цих питань;

2) виконує  роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм;

3) бере  участь  у  розробленні   проектів   регіональних   і міжрегіональних програм та їх реалізації;

4) розробляє  пропозиції  до проектів місцевого бюджету,  які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

5) готує    пропозиції    голові   районної державної адміністрації  з  питань  ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

6) бере участь у складанні  необхідних  для  роботи  балансів (фінансових,  грошових доходів і витрат населення,  ринку праці та розвитку трудових ресурсів,  попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних    ресурсів,    промислової    продукції   та продовольства);

7) бере участь у межах компетенції  в  підготовці  пропозицій щодо   забезпечення   реалізації  державної  цінової  політики  та вдосконалення порядку регулювання цін;

8) сприяє створенню  інфраструктури  підтримки  регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та  підприємництва  на  території  району,  надає  консультаційну, інформаційну    та   іншу   допомогу   суб'єктам   підприємницької діяльності;

9) бере  участь  разом  з  іншими  структурними  підрозділами районної      державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) проводить  в  установленому   порядку   в   межах   своєї компетенції   переговори  з  офіційними  представниками  іноземних країн, акредитованих в Україні;

11) забезпечує в межах своїх повноважень  захист  економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

12) виконує  в межах делегованих йому повноважень регуляторні функції;

13) організовує  разом  з  іншими  структурними  підрозділами участь    підприємств, установ та організацій району   у виставково-ярмаркових заходах;

14) розробляє та організовує реалізацію заходів,  спрямованих на  нарощування  інвестиційних  ресурсів,  створення  сприятливого інвестиційного клімату в районі,  у тому числі готує та  подає  голові районної державної адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів    найважливіших будов   виробничого призначення,  природоохоронних  об'єктів  та  об'єктів  соціальної сфери;

15) аналізує  стан  і  бере  участь  у  межах  компетенції  в розробленні  пропозицій  щодо  розвитку  споживчого  ринку,  ринку побутових  послуг  і  створення  їх інфраструктури, поліпшення організації та якості  обслуговування  населення  підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

16) у межах компетенції здійснює державний контроль за додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;

17) у межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, подає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;

18) готує   голові   районної державної адміністрації пропозиції  з  питань  розміщення  на  території   району   нових, реконструкції,  розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення,  які належать до сфери її управління;

19) готує голові районної державної адміністрації пропозиції щодо   залучення   на   договірних   засадах   коштів підприємств, установ і організацій      на розвиток транспорту, зв'язку, побутового, торгівельного та інших видів обслуговування населення;

20) за поданням органів місцевого самоврядування   розробляє  пропозиції  щодо закупівлі товарів,  робіт і послуг для місцевих потреб за  рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

21) бере участь у здійсненні  заходів  щодо  координації закупівель товарів,  робіт і послуг за  рахунок  коштів  місцевого бюджету;

22) сприяє  розвитку  науки  і  техніки,  впровадженню  нових технологій,  підвищенню  технічного  рівня  виробництва  і  якості продукції;

23) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

24) розробляє  в  межах  своїх  повноважень  пропозиції  щодо вдосконалення  системи  підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління, бере участь у впровадженні заходів  з  перепідготовки  управлінських кадрів для сфери підприємництва;

25) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

26) узагальнює практику застосування законодавства з  питань, що  належать  до  компетенції  відділу, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації  пропозиції щодо його вдосконалення;

27) забезпечує організацію пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, згідно з чинним законодавством та нормативними актами, що регулюють роботу автомобільного транспорту загального користування;

28) забезпечує формування автобусної маршрутної мережі та ведення реєстру приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території району;

29) сприяє облаштуванню необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме: автопавільйонами, об’єктами  для інформаційного забезпечення пасажирів, і підтриманню її в належному технічному і санітарному стані;

30) передає у встановленому порядку та визначені строки до сектору контролю апарату райдержадміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною крім інформації з обмеженим доступом;

31) забезпечує своєчасне опрацювання інформаційних запитів в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та «Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Нововодолазька районна державна адміністрація», затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22.11.2011 року № 664;

32) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів;

33) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

34) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

35) виконує  інші функції,  пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

ІІІ. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів   районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  і  організацій  інформацію,  документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в  установленому  порядку  наради  з  питань,  що належать до його компетенції.

Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,  органами місцевого самоврядування,  територіальними  органами  міністерств  та  інших центральних  органів  виконавчої влади,  а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

 

ІV. СТРУКТУРА

Відділ очолює начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та  з  директором  Департаменту  економіки і міжнародних відносин  обласної державної адміністрації.

 

V. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

 Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, визначає функції   та ступінь відповідальності спеціалістів відділу;

видає в  межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції  Харківської області;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу.

Відділ   утримується за рахунок  коштів  державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати  праці працівників відділу  в  межах  виділених  коштів  визначає голова районної державної адміністрації.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після експертизи, проведеної районним фінансовим управлінням.

Відділ  є  юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства,  печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Начальник відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації        Л.О. Каспрова

 

Переглядів: 264
Дата публікації: 14:59 12.07.2018
Версія для слабо- зорих